Rekrutacja na rok szkolny 2017 – 2018

W miesiącu maju 2017 odbywać się będą zapisy do szkoły na rok szkolny 2017 – 2018

Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły to:

  1. Wypełniony kwestionariusz zapisu (Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL proszę w to pole wpisać brak i dopisać numer oraz serię paszportu lub dowodu osobistego.),
  2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej, wystawione przez tą szkołę,
  3. Kopia aktu urodzenia,
  4. Dodatkowa dokumentacja – jeśli dotyczy,
  5. Wypełniony wniosek o legitymację szkolną wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym(prosimy dociąć zdjęcia do wymaganego wymiaru),
  6. Świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskie lub zagraniczne),
  7. Zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przyjęte będą tylko kompletne zgłoszenia!

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2010). Do SPK mogą być przyjmowane również 6ciolatki. Przypominamy, ze w powyższej sytuacji ma zastosowanie § 5 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2014 poz. 454).

Poniżej pobrać można kwestionariusz zapisu ucznia do SPK Limerick.

Zajęcia dydaktyczne w klasach I, II i III Szkoły Podstawowej prowadzone są w oddziale liczącym nie więcej niż 25 uczniów.